Zwroty towarów

WYCIĄG Z REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCEGO OD 1 LISTOPADA 2023

Regulamin w formacie PDF

 Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy

§ 4 Prawa i obowiązki Ofiarodawcy

 1. W przypadku nabycia przez Ofiarodawcę będącego Konsumentem za pośrednictwem strony internetowej towaru lub usługi niestanowiącego treści cyfrowych, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia wejścia w posiadanie zamówionego towaru lub usługi.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy Konsument może zrealizować w dowolnej, jednoznacznej formie, w szczególności poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy w następujący sposób:
 3. na adres e-mail: bok@niezlafundacja.pl
 4. na adres korespondencji: Niezła Fundacja, ul. Jana Kazimierza 31, 05-126 Nieporęt
 5. Konsument może także skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy, co jednak nie jest obowiązkowe i nie stanowi wymogu prawnego.
 6. W celu zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, wystarczające będzie, jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem ostatniego dnia terminu.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Usługodawca otrzyma oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrotu towaru po odstąpieniu od umowy należy dokonać na adres: E-Packman, 05-850 Duchnice Segro Park, ul. Ożarowska 40/42 Hala G, rampy 7-8 i T2.

§ 12 Rękojmia za wady, reklamacje i zwroty

 1. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Ofiarodawcy zamówiony towar lub usługę, w tym produkt elektroniczny, w stanie wolnym od wad. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Ofiarodawcy, jeżeli nabyty towar lub usługa, w tym produkt elektroniczny, ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym dotyczące nabytych towarów i usług, można zgłaszać w dowolny, jednoznaczny sposób, w tym w formie korespondencyjnej na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. b) Regulaminu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: bok@niezlafundacja.pl. Ofiarodawca może także skorzystać z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej, co jednak nie jest obowiązkowe i nie stanowi wymogu prawnego.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 4. imię oraz nazwisko lub firmę zgłaszającego reklamację;
 5. adres do korespondencji lub adres e-mail;
 6. określenie przedmiotu reklamacji;
 7. zwięzłe określenie żądania lub proponowanego sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Usługodawca rozpatruje reklamacje według kolejności zgłoszeń, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca informuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji przesyłana jest odpowiednio na adres korespondencji podany w treści reklamacji albo na adres e-mail, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszonej reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli reklamacja nie zawiera adresu korespondencji lub adresu e-mail, a Usługodawca nie ma innej możliwości ustalenia danych adresowych lub teleadresowych zgłaszającego reklamację.
 10. Jeżeli dostarczenie wadliwego towaru jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a także w przypadku gdy w wyniku rozpatrzonej reklamacji ma dojść do zwrotu towaru, Ofiarodawca powinien dostarczyć towar na następujący adres: E-Packman, 05-850 Duchnice Segro Park, ul. Ożarowska 40/42 Hala G, rampy 7-8 i T2, przy czym koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Ofiarodawca.

§ 13 Pozasądowe formy rozwiązywania sporów

 1. Usługodawca niniejszym wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji zawieranych umów pod mediację. Szczegółowe warunki prowadzenia mediacji zostaną ustalone przez strony w drodze odrębnej umowy.
 2. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności poprzez:
 3. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
 4. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 5. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 6. Szczegółowe informacji na temat możliwych pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów dostępne są na stronie: uokik.gov.pl.