Informacja RODO - Zamówienia

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów składających zamówienia za pomocą naszego Sklepu w formacie PDF

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NIEZŁA FUNDACJA z siedzibą w Nieporęcie, adres: ul. Jana Kazimierza 31, 05-126 Nieporęt, NIP: 5361948993, REGON: 38682856, KRS: 0000856129, email: jaksiemodlic@niezlafundacja.pl (dalej jako: „Langusta na Palmie”).
 2. Langusta na Palmie przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Tobą za pośrednictwem naszej strony internetowej langustanapalmie.pl. Przetwarzane dane osobowe Langusta na Palmie uzyskała bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzanymi danymi osobowymi są: Twoje imię i nazwisko lub firma (wyłącznie w przypadku przedsiębiorców), adres do korespondencji lub adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu, NIP (wyłącznie w przypadku przedsiębiorców), numer rachunku bankowego (wyłącznie w przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego). Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jednakże jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „RODO”), a więc: (a) okoliczność, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; (b) okoliczność, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na nas w zakresie rozliczeń rachunkowo-księgowych oraz podatkowych; (c) okoliczność, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji przez nas naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci ewentualnej konieczności obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest następujący:
  a) do czasu całkowitego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie – do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy (dotyczy to przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
  b) do czasu całkowitego wykonania nałożonych na nas prawnych obowiązków, a po tym okresie – do czasu upływu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych określonych w odrębnych przepisach (dotyczy to przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  W przypadku dodatkowych pytań dotyczących okresów przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:bok@niezlafundacja.pl.
 5. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:
  a) podmioty upoważnione do przetwarzania Twoich danych osobowych z mocy prawa (np. organy władzy publicznej w sytuacjach opisanych we właściwych przepisach prawa);
  b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Langusty na Palmie na podstawie upoważnienia lub zawartej z tym podmiotem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy usług IT, dostawca usługi sklepu internetowego, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne).
  Jeżeli chciałbyś uzyskać dokładne dane identyfikacyjne oraz kontaktowe podmiotów, o których mowa powyżej, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: bok@niezlafundacja.pl. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:
  a) dostępu do Twoich danych osobowych, czyli uzyskania od nas informacji jakiego rodzaju dane osobowe są przez nas przetwarzane, w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest okres przetwarzania tych danych; prawo to obejmuje również Twoje prawo do otrzymania kopii Twoich danych osobowych;
  <b) sprostowania lub aktualizacji Twoich danych osobowych, czyli żądania poprawienia Twoich danych, jeżeli zawierają one błędy lub uległy zmianie;
  c) usunięcia Twoich danych osobowych, nazywane także „prawem do bycia zapomnianym”; dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzane przez nas dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały pierwotnie zebrane; prawo to może być ograniczone w przypadkach określonych przepisami RODO;
  d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli kwestionujesz prawidłowość zebranych przez nas danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo gdy Twoim zdaniem nie potrzebujemy już danych osobowych, które zebraliśmy;
  e) sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  f) przenoszenia Twoich danych osobowych w powszechnie przyjętym formacie elektronicznym na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO.
 7. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej opisanych praw, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: bok@niezlafundacja.pl.
 8. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa. Więcej informacji dotyczących sposobu wniesienia skargi znajdziesz na stronie internetowej organu nadzorczego: https://uodo.gov.pl.
 9. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. Twoje dane osobowe nie będą również wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies dostępnej na stronie: langustanapalmie.pl.