Informacja RODO - Newsletter

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Informacja RODO dla odbiorców Newslettera w formacie PDF

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NIEZŁA FUNDACJA z siedzibą w Nieporęcie, adres: ul. Jana Kazimierza 31, 05-126 Nieporęt, NIP: 5361948993, REGON: 38682856, KRS: 0000856129, e-mail: bok@niezlafundacja.pl (dalej jako: „Langusta na Palmie”).
 2. Langusta na Palmie przetwarza Twoje dane osobowe w celu regularnego przesyłania Ci informacji handlowej (newsletter) związanej z wydarzeniami, produktami oraz usługami oferowanymi przez Langustę na Palmie. Przetwarzane dane osobowe Langusta na Palmie uzyskała bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzanymi danymi osobowymi jest Twoje imię oraz adres e-mail. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani nie jest warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy. Jeżeli jednak chcesz otrzymywać od nas regularnie informację handlową (newsletter), to podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej jako: „RODO”), a więc Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez następujący okres: (a) do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, lub (b) do czasu, gdy pozyskane przez nas dane osobowe przestaną nam być potrzebne, lub (c) do momentu upływu okresu 10 lat – w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących okresów przetwarzania Twoich danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: bok@niezlafundacja.pl.
 5. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:
  a) podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa (np. organy władzy publicznej w sytuacjach opisanych we właściwych przepisach prawa);
  b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Langusty na Palmie na podstawie upoważnienia lub zawartej z tym podmiotem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy usług IT, dostawca usługi sklepu internetowego, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne).
  Jeżeli chciałbyś uzyskać dokładne dane identyfikacyjne oraz kontaktowe podmiotów, o których mowa powyżej, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: bok@niezlafundacja.pl. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:
  a) dostępu do Twoich danych osobowych, czyli uzyskania od nas informacji jakiego rodzaju dane osobowe są przez nas przetwarzane, w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest okres przetwarzania tych danych; prawo to obejmuje również Twoje prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych;
  b) sprostowania lub aktualizacji Twoich danych osobowych, czyli żądania poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli zawierają one błędy lub uległy zmianie;
  c) usunięcia Twoich danych osobowych, nazywane także „prawem do bycia zapomnianym”; dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzane przez nas dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały pierwotnie zebrane; prawo to może być ograniczone w przypadkach określonych przepisami RODO;
  d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli kwestionujesz prawidłowość zebranych przez nas danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo gdy Twoim zdaniem nie potrzebujemy już danych osobowych, które zebraliśmy;
  e) przenoszenia Twoich danych osobowych w powszechnie przyjętym formacie elektronicznym na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO;
  f) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym czasie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 7. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej opisanych praw, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: bok@niezlafundacja.pl.
 8. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa. Więcej informacji dotyczących sposobu wniesienia skargi znajdziesz na stronie internetowej organu nadzorczego: https://uodo.gov.pl.
 9. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. Twoje dane osobowe nie będą również wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies dostępnej na stronie internetowej: langustanapalmie.pl.