Informacja RODO - Formularz Kontaktowy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetarzaniu danych osobowych dla osób korzystająych z Formularza Kontakowego w formacie PDF

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NIEZŁA FUNDACJA z siedzibą w Nieporęcie, adres: ul. Jana Kazimierza 31, 05-126 Nieporęt, NIP: 5361948993, REGON: 38682856, KRS: 0000856129, e-mail: bok@niezlafundacja.pl (dalej jako: „Langusta na Palmie”).
 2. Langusta na Palmie przetwarza Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu oraz udzielenia Ci odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie internetowej langustanapalmie.pl. Przetwarzane dane osobowe Langusta na Palmie uzyskała bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzanymi danymi osobowymi są: Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z przepisów obowiązującego prawa lub przepisów umowy, jednakże jest konieczne do nawiązania z Tobą kontaktu oraz udzielenia Ci odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej jako: „RODO”), a więc nasz prawnie uzasadniony interes w postaci zapewnienia należytej obsługi klienta.
 4. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż przez okres konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym, a po tym okresie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących okresów przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: bok@niezlafundacja.pl.
 5. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:
  a) podmioty upoważnione do przetwarzania Twoich danych osobowych z mocy prawa (np. organy władzy publicznej w sytuacjach opisanych we właściwych przepisach prawa);
  b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Langusty na Palmie na podstawie upoważnienia lub zawartej z tym podmiotem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy usług IT, dostawca usługi sklepu internetowego, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne).
  Jeżeli chciałbyś uzyskać dokładne dane identyfikacyjne oraz kontaktowe podmiotów, o których mowa powyżej, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: bok@niezlafundacja.pl. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:
  a) dostępu do Twoich danych osobowych, czyli uzyskania od nas informacji jakiego rodzaju dane osobowe są przez nas przetwarzane, w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest okres przetwarzania tych danych; prawo to obejmuje również Twoje prawo do otrzymania kopii Twoich danych osobowych;
  b) sprostowania lub aktualizacji Twoich danych osobowych, czyli żądania poprawienia Twoich danych, jeżeli zawierają one błędy lub uległy zmianie;
  c) usunięcia Twoich danych osobowych, nazywane także „prawem do bycia zapomnianym”; dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzane przez nas dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały pierwotnie zebrane; prawo to może być ograniczone w przypadkach określonych przepisami RODO;
  d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli kwestionujesz prawidłowość zebranych przez nas danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo gdy Twoim zdaniem nie potrzebujemy już danych osobowych, które zebraliśmy;
  e) sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  f) przenoszenia Twoich danych osobowych w powszechnie przyjętym formacie elektronicznym na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO.
  Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej opisanych praw, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: bok@niezlafundacja.pl.
 7. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa. Więcej informacji dotyczących sposobu wniesienia skargi znajdziesz na stronie internetowej organu nadzorczego: https://uodo.gov.pl.
 8. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. Twoje dane osobowe nie będą również wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies dostępnej na stronie internetowej: langustanapalmie.pl.